Referanser på Grunnarbeid VA- og veianlegg for Erling Rolstad AS

 

 

2011 – og pågående

Trafostasjoner i Høyanger og Moskog for Statnett

Under utførelse: Grunnarbeider for transformatorstasjoner i Høyanger og Moskog

Kontraktsum kr. 47.000.000

Masseforflytning av 350 000  m3, fjellsprenging 40 000 m3

Omfattende rassikring i Høyanger ved blant annet hjelp av en rasvoll på ca 140 000 m3

Utfordrende arbeid på grunn av stor høyde uttak ca 150 m

Ref.person: Børje Heikkinen (Statnett)

 

 

2010 – 2011

Elveforbygging Bruparken i Brummundal for Ringsaker Kommune

Kontraktsum kr. 1.000.000,-

Plastringsarbeid og tørrmuring i elva Brummund 500 m3

Ref.person: Steven Birchfield (Ringsaker Kommune)

 

2010 – 2011

Dam Savalen

Kontraktsum kr. 4.400.000,-

Rehabilitering av damanlegg for Glommen og Lågen Brukseierforening

Betongrehabilitering med labyrintoverløp 190 m3 m/betong 34 tonn armering.

Fyllingsdam med plastring.

Ref.person: Morten Haugom (Glommen og Lågen Brukseierforening)

 

2010 – 2011

E6 Veglys Fåvang for Statens vegvesen

Kontraktsum kr 5.000.000,-

Veilysanlegg 4,2 km

Omfattende gravearbeid med grøfting, kabelborring, kabling og oppsett lysmaster,

Komplett med lysanlegg.

Ref.person: Helene Engelien Bjørlien (SVV)

 

2011 – og pågående

Rv. 255 Skåbuvegen / Grosberg for Statens vegvesen

Kontraktsum kr. 12.300.000,-

Veianlegg med høyde på skjæring på inntil 60 meter.

Spesielt krevende og omfattende arbeid med rehabilitering, vegsikring, fjellrensk og spregningsarbeid. Utførelse av sikringsarbeid og spregningsarbeid er vurdert og godkjent via Multiconsult.

Ref. person: Jan Kristiansen ( Multiconsult )

Ref.person: Kjell Arne Jøndal (SVV)

 

 

 

2009 – 2010

Rv. 256 Loholet – Lomoen for Statens vegvesen

Veianlegg og G/S veg 1,5 km

Omfattende arbeid med rehabilitering av betong og drenssystemer,

Ca 1.000 m2 membran.

totalt mengde hoved- og tilslutningsveier med GS veg 1,5 km

Komplett med lysanlegg.

Oppsetting av G/S-rekkverk og rekkverk på stålstolper, samt montering av 400 meter med Safetybear (betong-rekkverk)

Det er delvis asfaltert med eget blandeverk, utlegger og valser

Ref.person: Per Kvikstadhagen (SVV)

 

 

2008 – 2009:

Neskollen i Nes kommune

Overtagelse av delvis utført entreprise.

Vi har utført boring og sprenging av fjellmasser, knusing av 70.000 tonn til kult og singel.

VA med overvann, ca 3 km veg, bære- og forsterkningslag med 23.000 m2 asfalt.

60 komplette veglys

Ref: Carsten Hartig (Øvre Romerike prosjektering)

 

2007 – 2009:

Fv. og tilførselsveier Rusten-Grøna i Vågå kommune, 5 km

Komplett med asfaltering inkl produksjon av asfalttilslag og bære- og forsterkningslag.

Sprenging av 30.000 m3, 1.200 meter med stikkrenner og overvann.

Utført i arbeidsfellesskap LiRo DA (John K. Lien og Erling Rolstad AS)

Ref.person: Odd Sandvold (Statens vegvesen)

 

2005 – 2006:

Krystallen i Kvitfjell

Vel 4 km med ny veg i krevende terreng.

Omlegging av vann og kloakk med sveising av rør.

Omlegging av hovedledning, PE-rør, omlegging av duktil samt en mengde kabler.

Legging av 3 store kulverter

Avsluttet med Otta-dekke

Ref.person: Teknisk etat fra Ringebu kommune

 

2005:

E6 0-visjon på Øyer,

3 km ned nytt bære- og forsterkningslag.

2300 meter overvannsledning med heving/setting av 42 kummer og

ca 200 meter med stikkrenner. 60 stk veglysfundament.

Sprenging av 30.000 m3,

masseflytting av 60.000 m3.

Avretting av 20.000 m2

Ref.person: Johs Gråberg (SVV) og Arne Sikle (Mesta)

 

 

 

 

2004 – 2006:

Skytefelt Rena for Forsvarsbygg

5 km med ny veg i delvis myrlent/sumpområde med store utfordringer på bæreevne med Geonett og Televev.

Boring og sprenging av 300.000 fm3, masseflytting 500.000 fm3,

knusing av 1 mill tonn masse, 2,5 km med kabelgrøfter inkl høgspent, trafo og kummer.

Utført i arbeidsfellesskap Bragerhaug og Rolstad AS

(Bragerhaug & Beitostølen og Erling Rolstad AS)

Ref.person: Jens Levi Moldstad (Forsvarsbygg)

 

 

2002:

Røyslimoen for Lillehammer kommune.

Ca 600 meter med ny veg.

700 meter med VA-ledning med fjellgrøft opp til 5 meter

Avsluttet med 2 lag asfalt.

Ref.person: Per Svingen

 

 

2000:

Fv. 315, Lie-Svingvoll for Statens vegvesen

4 km med fv, inkl. dekke.

Overvannsledninger og stikkledninger,.

Referanseperson: Johs. Gråberg (SVV)

 

2000:

Rv. 216, i Lillehammer kommune for Statens Vegvesen

Veianlegg og G/S veg, 2,6 km

Va-anlegg 600 meter, langs Rv. 216

Referanseperson: Johs. Gråberg (Statens vegvesen)

 

 På alle veganlegg har vi produsert deler eller hele mengden av overbygning og asfalttilslag.

 Tomtearbeider med VA og EL-grøfter og flere infiltrasjonsanlegg.

 Vi har eget laboratorium for sikte- og steinanalyser.

 Eget mobilt verksted.

 Dette er et lite utvalg av våre referanseprosjekter

 Vinstra, den 8.desember 2011

 
for Erling Rolstad AS

 Odny Rolstad


 
www.aktiweb.no